0 800 501 808

Висновки незалежних аудиторів 2011р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Акціонерам та Правлінню

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Національному банку України

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПКФ Аудит-фінанси" провела аудит річної фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Банк) за 2011 рік, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до нормативних вимог щодо бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до нормативних вимог щодо бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України.

Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до нашого висновку, звертаємо увагу на суттєву концентрацію ресурсної бази за окремими контрагентами.

Генеральний директор аудиторської фірми

«ПКФ Аудит-фінанси» І.О. Каштанова

Директор з аудиту банків аудиторської фірми

«ПКФ Аудит-фінанси» С.В. Білобловський

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 00072,

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України № 0000037)

місто Київ, Україна

30 березня 2012 року