0 800 501 808

Висновки незалежних аудиторів 2010р.

Акціонерам та Правлінню АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Національному банку України

Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» провела аудит річної фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – Банк) за 2010 рік, яка включає баланс станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності, що підготовлена у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затверджена Постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 480) та інших вимог і рекомендацій Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих в якості національних стандартів аудиту в Україні, а також з врахуванням вимог та рекомендацій Національного банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність Банку за 2010 рік яка включає баланс станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2010 р. та його фінансові результати на зазначену дату у відповідності до нормативних вимог щодо бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України.

Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до нашого висновку, звертаємо увагу на суттєву концентрацію ресурсної бази за окремими контрагентами.

Директор з аудиту банків аудиторської фірми

«ПКФ Аудит-фінанси» С.В. Білобловський

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 0072,

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України № 0000037)

АФ «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності від 26.10.2006 р. № 3886, видане за рішенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 26.10.2011 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000952 від 20.10.2010 р.

05 квітня 2011 року

вул. Прорізна 19-б, місто Київ, Україна, 01034