0 800 501 808

Особлива інформація


 

27.10.2015

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

 Публічного акціонерного товариства ”Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” (далі - Банк), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А.

 

Шановні акціонери !

Повідомляємо, що 27 листопада 2015 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у приміщені Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська,

б.5 літера А., конференц-зал, 4-й поверх.

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації о 13.50 годині

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 23.11.2015р.

Порядок денний загальних зборів

1. Затвердження складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Банку;

4. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

5. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення;

6. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків;

7. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків;

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.

9. Про припинення повноважень  Голови та  членів Наглядової ради  Банку.

10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів з членами Наглядової ради.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково документи, що посвідчують їх право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час (з 9 до 18 години) акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул.Борисоглібська б. 5 літера А., оф. 213.  Телефон для довідок: (044) 593-10-36.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходженням Банку: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А.

Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник Управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

 

Довідки за телефонами: (044) 593-10-36

Наглядова рада АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ                                                

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №203 від 27.10.2015 р.

всі новини