0 800 501 808

Висновки незалежних аудиторів 2013р

ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Національному банку України

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» провело аудит річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі – «Банк»), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан станомна 31 грудня 2013 року, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацій Національно банку України щодо проведення аудиторських перевірок банків України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також і оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2013 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Як зазначено у примітці 36 «Події після дати балансу» поточний стан фінансового сектору України, який є основним місцем ведення бізнесу Банку, має ознаки негативного впливу поточної суспільно-політичної ситуації в країні, яка може характеризуватися як кризова. Наразі не можливо оцінити цей вплив на діяльність Банку. Наша думка не містіть застереження стосовно даного питання.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» у відповідності з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого Постановою Національного банку України від 09.09.2003 р. № 389 надається додаткова інформація (оцінка), яка стосується річної фінансової звітності Банку за 2013 рік щодо:

  •  відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів банку за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками, що складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним;
  • якості управління активами та пасивами банку;
  • достатності резервів та капіталу банку, яка повинна визначатися на підставі аналізу якості активів банку, а також операцій з інсайдерами/пов'язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування u1090 та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями;
  • адекватності системи управління ризиками банку;
  • адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку.

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2013 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Цей звіт призначено для керівництва Банку та Національного банку України. При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку і організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України. Наводимо інформацію та відповідні оцінки, про які йде мова вище. Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» щодо аналізу статистичної форми № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 (із змінами), яка не є складовою частиною комплекту річної фінансової звітності, можна зробити наступні висновки. Банком дотримано вимоги Національного банку України щодо відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» що складена для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним.

Якість управління активами і пасивами Банку, на думку аудиторів, можна вважати прийнятною. За станом на 31 грудня 2013 року (кінець дня) регулятивний капітал Банку, розрахований у відповідності із вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368, складає 526 975 тис. грн. Величина капіталу на кінець звітного періоду є достатньою для виконання операцій, які передбачені банківською ліцензією, а його абсолютний розмір відповідає нормативним вимогам щодо його величини. Резерви для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Банком сформовано відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі з питань регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, а їх розмір, за розрахунками Банку, є достатнім для покриття відповідних ризиків. В той же час, в ході перевірки кредитних операцій, були виявлені випадки некоректного застосування Банком методу ефективної ставки відсотка під час визначення балансової вартості кредитів через недосконалість програмного забезпечення, що призвело до наявності відмінностей між величинами балансової вартості кредитів, які відображені на рахунках бухгалтерського обліку, відповідної теперішньої (продисконтованої) балансової вартості таких кредитів, яка формується за даними модуля обліку кредитних операцій у операційному дні (САБ) Банку та фактичними даними, які стосуються теперішньої (продисконтованої) балансової вартості відповідних кредитів. Величина впливу даного відхилення на суму резервів, які розраховані Банком відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 N 23), залежить від коректності застосування методу ефективної ставки відсотка. Ми оцінюємо ризик за операціями з інсайдерами/пов'язаними особами як помірний. В ході виконання аудиторської перевірки ми не виявили порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині здійснення операцій з пов’язаними особами. На думку аудиторів, система управління ризиками Банку, яка пов‘язана з банківськими операціями, є адекватною та відповідає потребам Банку. В ході аудиту Банку були надані рекомендації з практичного застосування норм МСБО 36 «Зменшення корисності активів» в частині тестування на наявність факторів знецінення капітальних інвестицій Банку за не введеними в експлуатацію основними засобами. З урахування вищенаведеного факту, ми не знайшли свідчень, згідно з якими бухгалтерський облік Банку не можна було б визнати не адекватним та таким, який не відповідає вимогам нормативно- правових актів Національного банку. На нашу думку, заходи внутрішнього контролю та процедури внутрішнього аудиту є адекватними профілю діяльності Банку та забезпечують контроль за ризиками відповідно u1076 до обсягу операцій та потреб Банку.

 

Генеральний директор аудиторської фірми

«ПКФ Аудит-фінанси»                                                                              І.О. Каштанова

 

Директор з аудиту банків аудиторської фірми

«ПКФ Аудит-фінанси»                                                                              С.В. Білобловський

(сертифікат на право здійснення аудиту банків № 0072)

 

 

АФ «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.10.2006 р. № 3886, видане за рішенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3. Чинне до 30.06.2016 р.

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які проводити мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000019 від 17.09.2012 р. Чинне до 17.09.2017 р.

 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.

 

 

22 квітня 2014 року

 

вул. О.Гончара 41, місто Київ, Україна, 01054