0 800 501 808

Послуги депозитарної установи

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» є фінансовою установою, що займає провідні позиції на ринку депозитарних послуг України та надає з 1997 року повний спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам і нерезидентам.

Види депозитарних послуг та документи

 

1. Послуги Депонентам

 

1.1. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (форми документів фізичним особам, юридичним особам-резидентам, юридичним особам-нерезидентам);

1.2. Внесення змін до реквізитів рахунку у цінних паперах за розпорядженням розпорядника рахунку (форми документів фізичним особамюридичним особам-резидентамюридичним особам-нерезидентам);

1.3. Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Депонентів (форма розпорядження на облікову операцію юридичної особиформа розпорядження на облікову операцію фізичної  особи);

1.4. Всі види блокування (обтяження зобов’язаннями) цінних паперів (форма розпорядження та форми для заставодержателя (обтяжувача зобов’язаннями);

1.5. Інформаційні операції, в тому числі видача виписок з рахунку у цінних паперах та інших довідкових документів (форма розпорядження на інформаційну операцію юридичної особи, форма розпорядження на інформаційну операцію фізичної особи);

1.6. Інші види послуг передбачені законодавством, що регулює питання провадження депозитарної діяльності, в тому числі інформаційно-консультаційне обслуговування з питань обігу цінних паперів, засвідчення довіреностей на участь у загальних зборах акціонерів, тощо.

Публічна пропозиція АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на укладання/приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для Депонентів , затверджено Наказом №107 від 12.12.2019 року

Заява про приєднання для юридичних осіб

Заява про приєднання для фізичних осіб

Тарифи на депозитарні послуги (базові) для фізичних та юридичних осіб (затверджено Рішенням Тарифного комітету №34 від 28.08.2017 року)

 

 

2. Послуги Емітентам, що відкрили рахунки у цінних паперам власникам в процесі дематеріалізації випуску та обслуговуються згідно Договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах власників (далі-Емітенти)

 

2.1. Відкриття та ведення рахунків власників цінних паперах Емітента відповідно до вимог Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 (форми документів Емітента);

2.2. Видача за розпорядженням Емітента виписок та інших повідомлень власникам цінних паперів у випадках передбачених законодавствам та умовами договору;

2.3. Інші види послуг передбачені законодавством для Емітентів, в тому числі інформаційно-консультаційне обслуговування з питань обігу цінних паперів, організація та інформаційно-консультаційне забезпечення проведення зборів акціонерів Емітентів, передача електронних запитів від Емітентів до Центрального депозитарію, отримання від Центрального депозитарію для Емітентів зведених облікових реєстрів власників акцій Емітентів та інших довідок.

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на укладання/приєднання до умов Договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників для Емітентів

Заява про приєднання

Тарифи Емітентам, затверджені Рішенням Тарифного комітету № 59  від 12.12.2019 року

 

 

3. Послуги інститутам спільного інвестування

- відкриття та ведення рахунків інститутам спільного інвестування (далі – ІСІ)*

- здійснення депозитарного обліку цінних паперів, зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах;

- виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами (далі - КУА), відносно вимог до складу активів ІСІ;

- здійснення контролю за діяльністю КУА в обсязі, передбаченому законодавством стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямків використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

- засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ та надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) або КУА пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором про обслуговування депозитарною установою ІСІ;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

*Укладаються індивідуальні договори

 

4. Послуги недержавним пенсійним фондам

- відкриття та ведення рахунків пенсійним фондам (далі – ПФ)*;

- забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;

- перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів, щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, депозитарної установи ПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

- виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

- зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

- здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та депозитарною установою ПФ.

*Укладаються індивідуальні договори

 

 

Отримати детальну консультацію щодо депозитарних послуг Ви можете за телефоном +38 044 593-10-36 або відправивши запит на e-mail: depository@clhs.com.ua.